DEG16 - FLERBRUKERBYGG I BARCODE

DEG16 er et moderne høyhus i Barcode i Bjørvika, tegnet av Dark Arkitekter. Bygget er utformet som en liggende «S», med en curtain wall-fasade utført i svarte aluminiumsplater og glass, som sammen danner en «piksel-fasade». Hovedformen tydeliggjøres med inntrukne vertikale glasspartier sammen med kraftige eksponerte stålavstivningskryss.

Beliggenheten langs med Stasjonsallmenningen, der den møter Dronning Eufemias gate, er ideell med tanke på nærhet til Oslo S og kollektivtilbud. Som nærmeste nabo til Akrobaten, gangbroen som binder Bjørvika sammen med den bakenforliggende byen, vil det daglig passere store mengder mennesker forbi næringslokalene på bakkeplan. Bygget er i tillegg alene om å tilby kontorlokaler i 17. etasje mot Dronning Eufemias gate.

DEG16 er et flerbrukerbygg med for tiden 25 leietagere. Bygget rommer godt over 1000 kontorarbeidsplasser, som hovedsakelig fordeles på åtte fulle kontoretasjer á ca. 1.875 kvm samt fem øvre etasjer á ca. 1.250 kvm. Planløsningen for kontoretasjene er meget fleksibel med hensyn til fordeling av celle- og åpen kontorløsning, samt at hver etasje kan underdeles ved behov for mindre leieforhold. De fire første etasjene inneholder hovedsakelig handels- og bevertningsarealer, samt fellesfunksjoner for kontorbrukerne som resepsjon, møteromsavdeling, auditorium og felles kantine.

Byggets utforming og materialbruk er optimalisert for å skape trivelige og effektive kontorarbeidsplasser, med fleksibilitet til å imøtekomme dagens og fremtidens krav til kontorløsninger. Komforten er eksepsjonelt godt ivaretatt med moderne inneklima-teknologi, som sammen med blant annet effektiv arealutnyttelse gjør helheten meget miljøvennlig. Energimerket er grønn C. (Braathen Eiendom mener energimerket kun gir en snever forståelse av miljøbelastningen til bygget. Det tar for eksempel ikke hensyn til antall brukere per kvm, tilgjengelighet til miljøvennlig transport etc.)

Braathen Eiendom Bjørvika AS, et selskap som inngår i Braathen Eiendom, eier 100% av DEG16.