Behandling av personopplysninger i Braathen Eiendom og GDPR

Behandling av personopplysninger i Braathen Eiendom

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss som leietaker eller leverandør vil Braathen Eiendom behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Braathen Eiendom ved Ingrid Elisabeth Moe.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo

E-post: post@braatheneiendom.no
Telefon: + 47 23 12 23 12
Organisasjonsnr.: 954 144 534

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.


1.0 Personopplysninger som behandles

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:


Utsendelse av informasjon.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med utsendelse av informasjon om leieobjekter og markedsføring, og ved å gi informasjon om vår virksomhet. I denne forbindelse behandles det kun e-postadresse og den informasjon som er i eposter som oversendes oss. Behandlingen skjer på grunnlag av at vi skal oppfylle forespørselen om informasjon fra oss, og vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av saken, normalt ett år.


Besvarelse av henvendelser.

Det behandles også personopplysninger i forbindelse med håndtering av henvendelser som kommer inn til oss, og da vil navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen bli behandlet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining., og vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får. Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av saken, normalt ett år.


Adgangskontrollsystem.

Ansatte og andre hos leietakere blir opprettet i adgangskontrollen for å få verifisert tilgang til bygget. Dette har med sikkerhet og hvilke tilganger som gis til hvem. Følgende kategorier personopplysninger inngår i behandlingen:

 • - Navn på ansatt eller person med tilgang
 • - E-postadresse
 • - Telefonnummer
 • - Arbeidsgiver og dennes organisasjonsnummer.


Det lagres ikke informasjon om personers bevegelse i byggene. Informasjonen benyttes kun av ansatte i Braathen Eiendom. Opplysninger utleveres kun til Politiet etter skjellig grunn for behov for opplysninger. Lagring og sletting følger de til enhver tid gjeldende lover.


Besøkssystem.

Følgende kategorier personopplysninger inngår i behandlingen:

 • - Navn på ansatt eller person med tilgang
 • - E-postadresse
 • - Telefonnummer
 • - Arbeidsgiver og dennes organisasjonsnummer


Opplysningene behandles for å registrere besøkende og varsle den som får besøk, samt for å sikre at besøkende til bygget fremgår av evakueringsliste for det det tilfelle det skulle skje en ulykke i bygget. Det er kun Politiet som får tilgang til denne listen etter krav om utlevering. Lagring og sletting følger de til enhver tid gjeldende lover.


IZY appen. For de av våre kunder som bruker IZY appen er det sendt ut egen databehandleravtale for denne til alle kunder.


Kundehåndteringssystem (CRM-system). Følgende kategorier personopplysninger inngår i CRM-systemet:

 • - Navn på ansatt
 • - Tittel/arbeidsstilling
 • - E-postadresse
 • - Telefonnummer
 • - Arbeidsgiver og dennes organisasjonsnummer


Kundehåndteringssystemet benyttes for å ha oversikt over kundene/leietakerne, og kan benyttes for utsendelse av informasjon/korrespondanse fra Braathen Eiendom. Det samme gjelder for utsendelse av fakturaer. Ingen informasjon overdras til tredjeparter for dette systemet. Informasjonen som inngår i CRM-systemet vil slettes etter maksimalt seks måneder etter at den ansatte er sluttet i selskapet.

Kundehåndteringssystemet benyttes også for å håndtere informasjon om leverandører og andre samarbeidspartnere, samt potensielle kunder og leverandører. Opplysningene som behandles er begrenset til kontaktinformasjon, og behandlingen skjer på grunnlag av interesseavveining, hvor vi har vurdert at vi har berettiget interesse for behandlingen av kontaktopplysningene, og etter vår vurdering så går ikke disse interessene ut over hensynet til de registrertes personvernrettigheter. Informasjon her slettes så snart det ikke er behov for informasjonen mer, som etter vi har kontaktet potensielle kunder eller etter at leverandørforhold har opphørt.


Kameraovervåking benyttes på hoveddører ut mot fasade av sikkerhetsgrunner. Opplysninger utleveres kun til Politiet etter skjellig grunn for behov for opplysninger. Lagring og sletting følger de til enhver tid gjeldende lover.


Betalingssystem. Følgende kategorier personopplysninger inngår i behandlingen:

 • - Navn
 • - E-postadresse
 • - Arbeidsgiver og dennes organisasjonsnummer

Betalingssystemet benyttes til håndtering av kantinebidrag via arbeidsgiver, så trekker man kortet når man spiser lunsj. Betalingssystemet registrerer navn, e-postadresse og selskap. Denne informasjonen benyttes av kantinedriver for å kunne fakturere arbeidsgiver/selskapet for den ansatte som er med i ordningen. Utover dette benyttes ikke denne informasjonen noe sted.


Garderobeskap. Følgende kategorier av personopplysninger inngår i behandlingen:

 • - Navn
 • - E-postadresse
 • - Arbeidsgiver


Garderobeskapsystemet benyttes til å holde kontroll på hvilke ansatte som har hvilke skap i garderobene. Det registreres når skapene åpnes med kortene som er linket opp mot skapets lås. Informasjonen fra dette systemet brukes ingen andre steder og det er veldig få som har tilgang til dette. Når ansatte slutter å jobbe i bygget slettes all informasjonen fra systemet.


Bruk av nettsider. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter nederst på denne siden. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.


2.0 Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.


Braathen Eiendom bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.


All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Mesteparten i Norge. For IZY - se egen personvernsvilkår.


3.0 Behandling og lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.


Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.4.0 Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som er inntatt ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.


Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.


Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss for behandling som er basert på samtykke.


5.0 Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.


Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


6.0 Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.


7.0 Informasjonskapsler (cookies)

På nettsidene til Braathen Eiendom benyttes kun cookies for å registrere bruken av nettsidene og for å tilpasse nettsidene bedre for brukere. Det benyttes kun cookies i tilknytning til Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.


Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Den enkelte bruker av nettsidene kan ikke identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.


Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Les her hvordan du kan skru av bruken av cookies.