Bærekraft

Vi tar bærekraft på alvor og jobber kontinuerlig og systematisk med å redusere vårt fotavtrykk. For dette formålet har vi utarbeidet vår egen bærekraftstrategi for årene 2021 – 2030, der FNs 17 bærekraftmål er utgangspunktet. Braathen Eiendom vil være en del av løsningen, ikke problemet. Vi skal bidra aktivt til at Norge når sine klimamål ved å iverksette tiltak der vi har størst påvirkningskraft, og har således plukket ut fire av FNs bærekraftmål hvor vi anser at vi kan bidra til størst endring:

Mål

Det legges aktivt til rette for god helse hos medarbeidere og leietakere gjennom godt inneklima, sunt arbeidsmiljø, sunn mat og helsefremmende aktivitetstilbud.

Mål

Alle eiendommer er sertifisert og tilfredsstiller krav til «Very Good» for eksisterende bygg. Grønn innkjøpspolitikk er definert og implementert.

Mål

Klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollens scope 1 og 2 for Braathen Eiendoms eiendomsportefølje, inklusive leietakernes forbruk, er halvert sammenlignet med 2019.

Mål

Braathen Eiendoms underselskaper og eiendomsportefølje er miljøsertifisert. Mer enn halvparten av vår utleieportefølje har signert grønn leiekontrakt. Vi legger til rette for at våre leietakere kan bli miljøsertifisert.

Gjennom bærekraftig forvaltning av våre bygg kan vi blant annet bidra til bedre helse, ren energi og ansvarlig forbruk og produksjon. Vi kan og skal drive vår forretning på en måte som reduserer klimagassutslipp knyttet til våre eiendommer og tjenester.

Strategiarbeidet er delt opp i syv tiltak med en eller flere målbare indikatorer som skal hjelpe oss til å følge opp status på de ulike punktene, og dermed sikre at målene for 2030 nås. 2019 benyttes som referanseår.

De syv tiltakene er som følger:

1) Investeringer og porteføljestyring - Denne strategien foreskriver at det løpende skal prioriteres bærekraftforbedringer ved alle bygg- og renoveringsprosjekter. Ved større investeringer skal det utarbeides beslutningsgrunnlag som beskriver den aktuelle og fremtidige miljøeffekten av investeringen


2) Administrasjon og systematikk i miljøarbeid - Konkrete mål krever målbare indikatorer som sier noe om hvordan bedriften til enhver tid ligger an i forhold til målene. Innsikt i dagens situasjon danner i tillegg grunnlag for å kunne gjøre eventuelle strategiske justeringer som er nødvendig for å nå de overordnede målene. Braathen Eiendom utarbeider årlige klimaregnskap for egen virksomhet og er Miljøfyrtårnsertifisert.


3) Grønne leiekontrakter og arealutnyttelse - Hos Braathen Eiendom står leietakeren i fokus, og leietakerne er en av våre viktigste samarbeidspartnere i bærekraftarbeidet. Braathen Eiendom skal derfor tilby grønne utleieleiekontrakter med utgangspunkt i Norsk Eiendoms mal.


4) Bygningsdrift ute og inne - Bygg står for om lag 40 % av verdens klimagassutslipp. Som eier av fem store profilbygg i Oslo har Braathen Eiendom et ansvar for å forvalte disse på en måte som gjør at bygningsmassen er energieffektiv og står seg over tid, uten behov for hyppige utskiftninger og rehabilitering. Kort sagt innebærer en bærekraftig bygningsdrift å sikre lengst mulig levetid på produkter og materialer, og at byggene driftes så energieffektivt som mulig.

Tak solceller
Nye solceller på tak sikrer energieffektivitet og bærekraft


5) Grønn profil på servicetilbud - Dette innebærer blant annet at våre bygg ligger i umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk, at vi har sykkelparkering i alle bygg, at forbruksvarer som papirutskrifter og engangsservise holdes til et minimum av hva som er forenelig med at leietakerne opplever at den høye standarden opprettholdes og at kantiner i avtale med Braathen Eiendom har en tydelig miljøprofil. Våre kantiner skal minimere unødvendig matsvinn, tilrettelegge for et plantebasert kosthold og gjøre bevisste innkjøp med fokus på sesongbaserte råvarer med kort reisevei fra aktører som kan dokumentere en bærekraftig ressursforvaltning.


6) Funksjoners egne handlingsplaner - For å nå målene omtalt i strategien kreves en rekke underordnede tiltak i hele organisasjonen. Det skal således utarbeides handlingsplaner for følgende avdelinger:

- Økonomi og administrasjon
- Drift
- Kundeservice
- Prosjekt
- Utleie
- Styret


7) Braathen Eiendom som proaktiv samfunnsaktør - Vi skal bidra positivt til nærmiljøet gjennom å sikre gode omgivelser og redusert miljøbelastning fra omkringliggende utearealer. Utover dette skal vi bidra positivt til faglig utvikling i bransjen ved å utfordre leverandører til å levere dokumentasjon på tilbudte produkters miljøpåvirkning.

Grønne uteareal

Kvalitet og evighetstankegang står sterkt i vårt arbeid, både i daglig drift og verdibevarende vedlikehold av våre bygg. For hvert av våre bygg er det derfor utarbeidet en Designmanual som står i stil til byggets egenart samt med kvaliteter vi tror står seg over tid. En felles bransjetilnærming til forbedring med anerkjente ordninger er viktig – og vi er derfor i gang med å «BREEAM-in-use»- sertifisere alle våre bygg. For vårt siste prosjekt, Dronning Eufemias gate 8, utgjør takflaten 50% solceller og 50% grønt tak.

Designmanual

Braathen Eiendom har nære relasjoner til blant annet Enova og Grønn Byggallianse og vi er sertifisert Miljøfyrtårn. I 2019 signerte vi også Eiendomsbransjens 10 strakstiltak, og i 2021 ble oppfølgeren Eiendomsbransjens 10 strakstiltak – versjon 2.0 signert.


Kilde:
[1] GHG-protokollen er utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) og er det mest anerkjente verktøyet for utarbeiding av klimaregnskap for virksomheter. GHG-protokollen skiller mellom scope 1, 2 og 3, der scope 1 er alle direkte utslipp av klimagasser fra egen virksomhet, scope 2 er indirekte utslipp fra forbruk av innkjøpt energi og scope 3 er alle andre indirekte utslipp knyttet til kjøp av varer og tjenester.